Bachelor Academisch Schrijven

StructuurOpbouwTaalvaardigheidFormulering
FEBWorden de methodes, data en resultaten op een gestructureerde manier gepresenteerd? Is het stuk makkelijk te lezen?Is er een heldere en consistente verdeling in hoofdstukken en paragrafen? Worden bijlagen op een gepaste manier gebruikt?Hoe staat het met de taalvaardigheid?Zitten er veel typografische en grammaticale fouten in de tekst?
FRWIs er sprake van een goede ordening, structuur en samenhang van de tekst?Is er een heldere verdeling in paragrafen en alinea's?Is de spelling en interpunctie correct?Worden genreregels correct gebruikt? Is de formulering en grammatica correct?
FSWWorden de data en resultaten van de studie op een gestructureerde en samenvattende wijze gepresenteerd? Is de thesis makkelijk te lezen?Is de opbouw en indeling (in paragrafen en secties) van het werkstuk consistent?Wat is de taalkundige kwaliteit van het werkstuk?Komen er - veel of weinig - grammaticale en spelfouten in het werkstuk voor?
FGWIs de verslaglegging formeel naar behoren?Is er een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken?Is de spelling correct?Is er eenheid van stijl en duidelijkheid van terminologie?
FKT----------------------------------------------------------------

vorige volgende